Közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ (1)


Szakmai alapdokumentum

Pedagógiai program

Helyi tanterv - alsó tagozat

Helyi tanterv - felső tagozat

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beírtkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Éves munkaterv alapján a 2018/2019-es tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma

Kompetenciamérés eredményei

A tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértékeA nevelő és oktató munkát végzők száma, feladatköre:
Intézményvezető: 1 fő
Intézményvezető-helyettes: 1 fő
Tagintézményvezető: 1 fő
Felső tagozat: 19 fő
Alsó tagozat: 25 fő
Fejlesztőpedagógus: 1 fő
Iskolapszichológus: -

Pedagógiai munkát segítők száma, feladatköre:
Iskolatitkár: 1 fő
Pedagógiai aszisztens: 1 fő
Rendszergazda: -

Egyéb dolgozók:
Takarító: 7 fő
Karbantartó: 2 fő
Ügyviteli dolgozó: 3 fő
Hivatalsegéd: 1 fő
Portás: 2 fő


Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve:
Kompetenciamérés eredményei

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
2017 tanév végi adatok
évfolyam:
1
2
3
4
5
6
7
8
nem lép tovább (évismétlő):
5
-
-
-
-
2
3
-


Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Feltöltés alatt

Szakkörök igénybevételének lehetősége
Szakkörök

Hétvégi házi feladat szabályai
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
 • a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 • az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot;
 • a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.


 • Iskolai dolgozatok szabályai
  a) Az elméleti tantárgyak következők: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, fizika, kémia, informatika, biológia, földrajz, erkölcstan, hon- és népismeret.
  Ezek ellenőrzésénél:
 • a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik;
 • az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak;
 • a témazáró dolgozatok írását előzze meg egy rendszerező összefoglalás;
 • a témazáró dolgozatok írásának pontos időpontját tudatosítani kell a tanulókkal;
 • a témazáró dolgozatok megíratást követően tíz munkanapon belül ki kell javítani;
 • a kijavított témazáró dolgozatokat a tanuló tekintse meg, tanári irányítással javítsa ki. A szülőknek igény szerint lehetőséget kell biztosítani a dolgozatokba való betekintésre.
 • egy nap kettőnél több témazáró dolgozatot ne írjon a tanuló;
 • az a tanuló, aki tartósan hiányzott, kapjon haladékot a bizonyításra;
 • a témazáró dolgozatokat a szaktanár tanév végéig őrizze meg;
 • a témazáró dolgozatokat piros színnel kell beírni a naplóba és az ellenőrzőbe.

 • A témakör feldolgozása közben szóbeli és írásbeli számonkérés történjen egy-egy tananyagrészből. A számonkérés követelményei:
 • A számonkérés a tantervi követelményekre épüljön.
 • Csak a leadott tananyagot kérje számon a pedagógus.
 • A szóbeli és írásbeli számonkérés aránya közelítsen egymáshoz.
 • A számonkérés egyik formája sem történhet büntető jelleggel.

 • b) A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében többször ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
 • az ének-zene, a rajz, az informatika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
 • a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.


 • Tanév rendje

  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

  Iskolai rendezvények

  A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében